Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je I SEE IT, s.r.o., Plynárenská 17563/3D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52414418, IČ DPH: SK2121102852,Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 137793/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho jamalevova.sk.

  Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je I SEE IT, s.r.o., Plynárenská 17563/3D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52414418, IČ DPH: SK2121102852,Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 137793/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho jamalevova.sk.

 1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu jamalevova.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke jamalevova.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu. 

 1. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

 2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 2. b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 4. d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 5. e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 6. f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 7. g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 8. h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk
 9. i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 10. j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 11. k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 12. l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 13. m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 14. n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 15. o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 16. p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 17. q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 18. r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 19. s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu jamalevova.sk a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 20. t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 21. u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk.
 22. v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk,
 23. w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu jamalevova.sk.

2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť. 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 3.1. Predávajúci je povinný:

 1. a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu. 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

 1. a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
 2. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. 

 1. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Ak predajca neuvedie inak, je štandardná doba doručenia v prípade tovaru, ktorý je skladom nasledujúci pracovný deň, ak je objednávka zrealizovaná do 15:00. U produktov, ktoré sú na externom sklade sa dostupnosť môže líšiť a je nutné sa na dobu dodania informovať u predajcu.

5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.8. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim. 

 1. KÚPNA CENA 

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.7. V cene všetkých tovarov ktorých sa to týka, je započítaný poplatok do recyklačného fondu na ekologickú likvidáciu starých elektrospotrebičov. 

 1. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE 

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) 

8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
 3. c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.18. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný tovar bez vady s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 2. b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 3. c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 4. d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 6. f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 7. g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 8. h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 9. i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 1. a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. b) predávajúci vadný tovar vymení.

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.30. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

8.31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

8.33. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

8.34. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je [Slovenská obchodná inšpekcia / Úrad pre reguláciu sieťových odvetví / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb] alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (*potrebné vybrať/prispôsobiť podľa predmetu podnikania predávajúceho + uviesť adresu a webové sídlo príslušných subjektov ARS*) vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet".

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 2. b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 3. c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 4. d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 5. e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 6. f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 7. g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

9.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 1. a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
 2. b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 3. c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 4. d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
 5. e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 6. f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 7. g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 8. h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
 9. i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 10. j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 11. k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

9.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

9.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

9.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

9.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom: Technická 7 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č. 26367/B

Zásielkovňa s. r. o., so sídlom: Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č.105158/B 

9.18. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Nárok na vrátenie do 14 dní sa nevzťahuje pre právnické subjekty.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti aj s originálnym obalom a nepoužívaný.

10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 1. a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
 2. b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 2. b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 3. c) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

Príloha č. 2 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy 

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

 1. a) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo
 2. b) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese I SEE IT, s.r.o., Plynárenská 17563/3D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, mail: info@jamalevova.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.jamalevova.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

 1. Dôsledky odstúpenie od zmluvy 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar v prípade odstúpenia od zmluvy nám zašlite späť na našu adresu: I SEE IT, s.r.o., Plynárenská 17563/3D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, kontakt: 0911 536 687

najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady za prepravu hradí zákazník v prípade odstúpenia od zmluvy v rámci 14-dňovej lehoty.

Naopak náklady za prepravu tovaru znáša predajca v prípade, že bol zákazníkovi zaslaný tovar, ktorý nezodpovedá popisu, prípadne sa nezhoduje s tovarom, ktorý bol pôvodne objednaný kupujúcim.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

HOME CREDIT on-line nákup na splátky

1 Všeobecné podmienky

1.1 PODMIENKY ZÍSKANIA ÚVERU

1.1.1 ZÁKLADNÉ PODMIENKY ŽIADATEĽA

Nižšie uvedené podmienky platia pre všetky zdroje príjmu klienta.

 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov
 • musí mať kontaktnú adresu aj adresu trvalého bydliska na území SR,
 • musí mať 1 platný doklad totožnosti:
 • občan SR musí mať vždy platný občiansky preukaz
 • občan iného štátu musí mať platný doklad o trvalom pobyte na území SR,
 • musí mať príjem minimálne 205 € čistého mesačne,
 • musí mať existujúci telefonický kontakt (priamo na klienta/pevná linka na jeho domácnosť, nie je možné uvádzať telefón na rodinného príslušníka, suseda a pod.),
 • nesmie byť v aktuálnom omeškaní so splácaním skôr poskytnutých úverov.
 • v prípade, že úver môže byť zjednávaný bez fyzickej účasti klienta, môže byť vyžadovaný druhý doklad totožnosti a výpis z bežného (bankového účtu), pozri kapitolu 1.2.1

 

1.1.2 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM PRÍJMU ZAMESTNANEC

 • sídlo zamestnávateľa môže byť v SR aj v inom štáte
 • klient so zdrojom príjmu „Zamestnanec“ musí pracovať kontinuálne po dobu posledných 3 mesiacov (počíta sa aj doba zamestnania v predchádzajúcom zamestnaní) a nesmie byť vo výpovednej lehote
 • klient do žiadosti o úver musí uviesť údaje o svojom zamestnávateľovi – jeho názov a adresu a telefón do zamestnania (ak zamestnávateľ nemá pevnou linku, je prípustné aj mobilné telefónne číslo. V prípade, že má zamestnávateľ externú mzdovú účtovníčku je akceptovateľné telefónne číslo registrované na účtovníčku.)

1.1.3 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM PRÍJMU PODNIKATEĽ – FYZICKÁ OSOBA/SLOBODNÉ POVOLANIE

 • podnikateľ môže podnikať/vykonávať slobodné povolanie v SR aj v inom štáte
 • klient musí podnikať/vykonávať slobodné povolanie min. 3 mesiace (zmluva sa vždy vystavuje na rodné číslo klienta, nie je možné ju vystaviť na IČO)
 • ak klient podniká v inom štáte, dokladá pri posúdení úveru aj Živnostenský list alebo jeho ekvivalent preukazujúci oprávnenosť k podnikaniu v danej krajine
 • klient do žiadosti o úver musí uviesť telefón (pevná/mobil) – môže byť rovnaký mobil ako kontakt na klienta
 • medzi slobodné povolanie patrí napr. advokát, umelec, architekt, audítor, daňový poradca, lekár, profesionálny športovec, poisťovací agent... v prípade, že nie sú v zamestnaneckom pomere
 • osoba vykonávajúca slobodné povolanie nemá IČO, má DIČ a podáva daňové priznanie

1.1.4 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM PRÍJMU DÔCHODCA

 • v prípade dôchodku akceptujeme starobný dôchodok, invalidný dôchodok a výsluhu (ak ide o dôchodcu, ktorý poberá dôchodok a súčasne taktiež pracuje, môžeme akceptovať obidva príjmy)
 • vdovský / vdovecký dôchodok akceptujeme iba u klienta - žiadateľa, ktorý poberá starobný dôchodok

1.1.5 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM OSOBNÝ ASISTENT

 • jedná sa o osobu, ktorá nie je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb, neposkytuje túto službu ako podnikateľ a nemôže sa jednať o rodiča, ktorý sa stará o vlastné neplnoleté dieťa, nesmie sa jednať o náhradného rodiča určeného súdom ani o profesionálneho rodiča
 • osobný asistent je povinný s osobou, ktorej poskytuje pomoc, uzavrieť formálnu písomnú zmluvu o poskytnutí pomoci
 • úhradu za poskytnutú pomoc hradí osobnému asistentovi zdravotne znevýhodnená osoba zo svojho príspevku na starostlivosť a to bezhotovostne na asistentov osobný účet
 • zadáva sa ako zdroj príjmu „iný“, a následne je nutné kontaktovať Oddelenie Schvaľovania pre individuálne posúdenie

 

1.1.6 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTOV S OSTATNÝMI ZDROJMI PRÍJMU

 • PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ

- ako príjem je možné akceptovať odmenu pestúna

- ak pestún poberá aj Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, je možné jeho výšku pripočítať

- k odmene pestúna, výšku príspevku je nutné doložiť

- žiadosť sa zadáva pod zdrojom príjmu „zamestnanec“ a do kolónky zamestnávateľ sa uvádza „Úrad práce –

- pestúnska starostlivosť“ s kontaktnými údajmi úradu vyplácajúceho dávku

 

 • MATERSKÁ/RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

- tento zdroj príjmu ako hlavný príjem neakceptujeme

 

 • PRÍJEM Z PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI/DLHODOBÁ RENTA Z PENZÍJNEHO/INVESTIČNÉHO POISTENIA/PRÍJEM ZO ZISKU SPOLOČNOSTI

-žiadosť sa zadáva pod zdrojom príjmu „iný“

- je nutné kontaktovať Oddelenie Schvaľovania s požiadavkou na individuálne posúdenie

 

 • KLIENT S VIACERÝMI ZDROJMI PRÍJMU
 • ak má klient viac zdrojov príjmu (napr. je dôchodca a súčasne je aj zamestnaný) a súčet všetkých svojich príjmov uvádza do žiadosti o úver, je nutné, aby všetky svoje zdroje príjmu doložil dokladmi, ktoré sú uvedené v kapitole 1.2 Potrebné doklady.
 • do formulára zmluvy – časť „Zamestnanie klienta“ potom budú vyplnené údaje o tom zdroji príjmu, ktorý je najvyšší zo všetkých uvádzaných zdrojov príjmu, okrem prípadov, kedy je klient aj dôchodcom – v tom prípade sa vždy vypĺňa zdroj príjmu dôchodca. V kolónke „Mesačný príjem/Základ dane“ potom bude uvedená suma všetkých klientových príjmov.

 

 • VIEROHODNOSŤ KLIENTA
 • pri doplnení do žiadosti interného kódu HCF bude zmluva zamietnutá. Používajte v prípadoch:
 • klient vykazuje podozrivé či nedôveryhodné správanie; máte dôvodné podozrenie na falšovanie predložených identifikačných dokladov/dokumentov a pod., jazykovej bariéry s klientom (nekomunikuje v slovenskom jazyku, nerozumie kladeným otázkam či úverovej zmluve a pod.),
 • klient má v občianskom preukaze uvedenú nekompletnú adresu trvalého bydliska – napr. adresa je bez čísla domu apod.
 • pri doplnení do žiadosti interného kódu 014 – Preveriť nebude zmluva zamietnutá, ale bude preverená dôkladnejšie zamestnancami oddelenia schvaľovania Home Credit Slovakia.

 

1.1.9 ZJEDNANIE ÚVERU NA ZÁKLADE PLNEJ MOCI

 • v prípade nevidomých a nepočujúcich osôb je možné akceptovať posúdenie žiadosti na základe plnej moci, vydané iba na účely sprostredkovania obsahu zmluvy alebo tlmočenie – nie je možné akceptovať plnú moc uzatvorenú s cieľom uzavretia úverovej zmluvy
 • zjednanie úveru nevidomému / nepočujúcemu klientovi je možné iba v prípade, ak:
 • je klient schopný sa sám podpísať
 • spoločne s klientom je prítomný aj splnomocnený zástupca, ktorý klientovi pomáha pri komunikácii (čítať, znakovať ....)
 • klient predkladá plnú moc pre tohto zástupcu, ktorá obsahuje účel, identifikačné údaje a podpisy oboch osôb - originál plnej moci je potrebné doložiť k zmluve
 • zjednanie úveru na základe plnej moci nie je možné bez fyzickej účasti klienta
 • overte totožnosť zástupcu podľa občianskeho preukazu uvedeného v plnej moci

 

1.2 POTREBNÉ DOKLADY

1.2.1 ZÁKLADNÉ DOKLADY BEZ OHĽADU NA ZDROJ PRÍJMU A TYP KLIENTA

Bez ohľadu na zdroj príjmu musí žiadateľ o úver predložiť doklad totožnosti.

Doklad totožnosti:

 • občan SR dokladá vždy platný občiansky preukaz (ďalej len OP).

V prípade zjednania úveru za fyzickej účasti klienta skontrolujte totožnosť klienta podľa predloženého dokladu totožnosti. Podľa možnosti overte jeho pravosť a porovnajte s ním totožnosť klienta.

Pri doklade vždy skontrolujte:

 • autenticitu dokladu (kontrola, že sa nejedná o zrejmé falzum)
 • číslo občianskeho preukazu – všetky písmená a čísla sú rovnakej veľkosti, nie sú medzi nimi odskoky
 • meno a priezvisko klienta – meno a priezvisko sú čitateľné, nie sú rozmazané
 • adresu trvalého bydliska – adresa trvalého bydliska musí byť úplná, mimo iného obsahujúc popisné číslo
 • dátum narodenia klienta – dátum narodenia súhlasí s rodným číslom a pocitovo súhlasí s vekom klienta
 • podoba klienta – súhlasí s fotografiou na predloženom doklade
 • pohlavia medzi klientom, fotkou, žiadosťou a rodným číslom,
 • dátum vydania a platnosti občianskeho preukazu – kontrola, že je občiansky preukaz platný v dobe uzatvárania zmluvy
 • strojový kód a jeho kontrolné číslice – kontrola, že sú v strojovom kóde zarovnané údaje v riadkoch pod sebou
 • kolónku „Iné údaje“ – v prípade, že je v tejto kolónke uvedená nespôsobilosť klienta k právnemu konaniu, resp. jedná sa o klienta s obmedzenou svojprávnosťou, nie je možné úver klientovi poskytnúť (v prípade, že klient napriek tomu, trvá na spísaní úverovej zmluvy, do formulára zmluvy VŽDY vyplňte kód HCF),

Kontrola občianskeho preukazu po vizuálnej stránke:

 • pri vizuálnej kontrole overte, že občiansky preukaz nie je poškodený alebo falošný a že je možné prečítať všetky informácie, ktoré občiansky preukaz obsahuje.
 • dôležité tiež je tzv. dvojité overenie, to znamená, že kontrolujete prednú a zadnú stranu občianskeho preukazu, že sú uvedené údaje totožné (napríklad číslo občianskeho preukazu na prednej strane si môžete skontrolovať v strojovom kóde na zadnej strane, atď.)

Neakceptujeme:

 • občiansky preukaz s ustrihnutým rohom
 • potvrdenie o občianskom preukaze vydané Políciou SR, poprípade obecným úradom obce s rozšírenou pôsobnosťou alebo matričným úradom, ktorému bola ohlásená strata, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie občianskeho preukazu
 • občan iného štátu dokladá vždy platný doklad o trvalom pobyte na území SR s pobytom platným aspoň nasledujúcich 6 mesiacov od spísania žiadosti (číslo a platnosť dokladu v aplikácii Partner, vyplňujte do kolónky „Číslo OP“ a „Platnosť OP do“). Pri doklade vždy vykonávajte kontrolu položiek ako v prípade slovenského OP. Do žiadosti je vždy nutné vyplniť rodné číslo z dokladu o trvalom pobyte, ktoré má klient na území SR.

 

Spoločnosť môže vyzvať klienta k doloženiu ďalších potrebných dokladov:

 • druhý doklad totožnosti
 • v prípade, že klient nie je AML overený a úver môže byť zjednávaný bez fyzickej účasti klienta
 • ako druhý doklad totožnosti je akceptovateľný vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný pas, rodný list
 • mimo rodný list sa akceptujú doklady vydané niektorou z krajín EÚ, prípadne z krajín Island, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Veľká Británia
 • rodný list akceptujeme iba u občanov ČR a SR
 • výpis z bežného (bankového) účtu
 • v prípade, že klient nie je AML overený a úver môže byť zjednávaný bez fyzickej účasti klienta
 • v prípade, že výpis nahradzuje potvrdenie o výške príjmu, klient musí preukázať príjem za posledné tri mesiace (tzn. dokladá posledné tri výpisy z bežného účtu), výnimkou sú príjmy trvalého charakteru: dôchodok, pestún, kedy stačí doložiť výpis za posledný mesiac
 • povolené formy výpisu: kópia/scan bežného papierového výpisu, elektronický výpis, prehľad transakcií, screenshot alebo náhľad výpisu z účtu alebo prehľadu transakcií z elektronického výpisu z mobilu alebo počítača
 • ďalšie obmedzenie náležitostí je vymedzené podľa účelu, pre ktorý je výpis doložen
 • v prípade súbehu účelov AML a doloženia príjmu, musí výpis v danom parametre spĺňať podmienku viac obmedzujúcu
 • doklad preukazujúci príjem klienta – viď. kapitola 1.2.2

 

Číslo účtu v žiadosti, na ktorý klient požaduje vyplatiť prostriedky z úveru od Home Credit Slovakia, a.s. musí byť vždy na klienta.

Parametre výpisu z bežného účtu pre potreby AML overenia:

 • výpis musí byť vedený na meno žiadateľa o úver,
 • číslo účtu na výpise sa musí zhodovať s číslom účtu na žiadosti o úver
 • výpis z bežného účtu pre potreby AML overenia môže byť nahradený zmluvou o založení účtu alebo o potvrdením o vedení účtu, ktoré obsahujú mimo iné identifikátory klienta (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa)
 • výpis môže byť len mesačný alebo štvrťročný a nesmie byť starší ako 3 mesiace

Parametre výpisu z bežného účtu pre potreby doloženia príjmu klienta:

 • výpis musí byť vedený na meno žiadateľa o úver
 • ak klient nemá svoj vlastný účet, je možné ako alternatívu tohto dokladu akceptovať aj účet vedený na manžela/manželku a to za predpokladu:
 • k účtu má žiadateľ dispozičné právo a rodinný stav žiadateľa je ženatý/vydatá,
 • priezvisko žiadateľa musí byť zhodné s priezviskom uvedeným na výpise,
 • pokiaľ je na výpise iné priezvisko ako na žiadosti a v OP (myslené neaktuálne) – klient musí doložiť nad rámec štandardnej dokladovosti doklad preukazujúci dôvod zmeny (sobášny list, rozvodový list)
 • výpisy musia byť za posledné 3 mesiace (počnúc aktuálnym alebo bezprostredne predchádzajúcim mesiacom od mesiaca posúdenia podľa dostupnosti), môže sa jednať o jeden štvrťročný výpis
 • výpis musí obsahovať identifikátory klienta: meno a priezvisko + číslo účtu
 • výpis musí obsahovať jednoznačne identifikovateľný príjem klienta (identifikačnými údajmi sú bežne meno klienta, dátum narodenia, rodné číslo, názov zamestnávateľa)
 • môže sa jednať len o výpis 1.transakcie predstavujúcej príjem za každý mesiac za predpokladu, že výpis obsahuje hlavičku s celým menom a účtom klienta

V niektorých prípadoch môže byť zo strany Oddelenia Schvaľovania vyžiadaná po klientovi alebo predajcovi kópia občianskeho preukazu/povolenia na trvalý pobyt nad rámec základných podmienok dokladovosti.

Kópie osobných dokladov pre účely AML sú zhotovované nasledovne:

 • Typ dokladu Popis obstarávanej kópie
 • Občiansky preukaz obojstranná kópia
 • Povolenie na trvalý pobyt 2 vnútornej strany s osobnými údajmi, fotkou a informáciami o pobyte
 • Vodičský preukaz hlavná strana medzinárodného VP vydaného v rámci EÚ
 • Cestovní pas hlavná strana s fotkou a osobnými údajmi
 • Zbrojný preukaz predná strana s osobnými údajmi
 • Rodný list hlavná strana s osobnými údajmi

 

1.2.2 DOKLADY PREUKAZUJÚCE PRÍJEM KLIENTA

 • ZDROJ PRÍJMU „ZAMESTNANEC“

Ak nie je príjem uvedený na výpise z účtu, klient – zamestnanec predkladá jeden z týchto dokladov:

 • Potvrdenie o výške príjmu (ďalej len „PoVP“):
 • aktuálne formuláre PoVP sú k stiahnutiu na stránkach https://www.homecredit.sk/ v sekcii Dokumenty na stiahnutie/Formuláre
 • spoločnosť akceptuje aj potvrdenie o výške príjmu na iných než vlastných formulároch, pokiaľ taký formulár obsahuje rovnaké náležitosti ako formulár HCS.
 • od dátumu potvrdenia zamestnávateľom a od dátumu podpisu klienta, do dátumu predloženia dokumentu spoločnosti, nesmie uplynúť viac ako 30 dní.

V prípade, že úver môže byť zjednávaný bez fyzickej účasti klienta na formulári (musí byť originál) vždy skontrolujte:

 • meno, priezvisko, RČ a adresu podľa OP (alebo u cudzincov podľa povolenia k pobytu),
 • dátum vystavenia dokladu – nesmie byť starší ako 30 dní,
 • doklad musí mať pečiatku a podpis mzdovej účtovníčky, prípadne oprávnenej osoby (v prípade, že o úver žiada mzdová účtovníčka, je potrebné, aby Potvrdenie o výške príjmu bolo potvrdené jej nadriadenou alebo oprávnenou osobou). Pre akceptáciu potvrdenia externej účtovníčky je potrebné, aby pečiatka na Potvrdení o výške príjmu bola zhodná s údajmi zamestnávateľa daného klienta,

 

 • Výplatná páska:
  • je nutné doložiť aktuálne výplatné pásky za posledné 3 mesiace.

Náležitosti výplatnej pásky:

 • identifikátory zamestnanca
 • údaje o jednotlivých zložkách mzdy vrátane dovolenky
 • údaje o zrážkach zo mzdy, t.j. poistenie, príspevky zamestnanca na stravovanie, výživné, či iné zrážky
 • obdobie, za ktoré je výplatná páska vydaná

Klient, ktorý je v skúšobnej dobe, musí tiež doložiť kópiu aktuálnej pracovnej zmluvy.

Klient zamestnaný vo firme, ktorú vlastní rodinný príslušník predkladá:

 • potvrdenie o výške príjmu potvrdené účtovníkom – spoločnosť neakceptuje potvrdenie potvrdené majiteľom firmy, ktorý je rodinným príslušníkom klienta.

Ak by bol účtovník súčasne aj rodinný príslušník (rovnaké priezvisko, adresa alebo iné znaky), potom klient ako v iných prípadoch, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, musí doložiť výpisy z bankového účtu na svoje meno za posledné 3 mesiace s viditeľným pravidelným príjmom. Tento príjem musí byť jednoznačne identifikovateľný ako odchádzajúca platba od zamestnávateľa.

 

  • ZDROJ PRÍJMU „ZAHRANIČNÝ ZAMESTNANEC“

  Klient zamestnaný u zahraničného zamestnávateľa dokladá:

  • kópiu pracovnej zmluvy
  • 3 posledné, po sebe idúce, výplatné pásky alebo 3 posledné mesačné (prípadne posledný štvrťročný) výpisy z bankového účtu, na ktorý je vyplácaná mzda.

   

  • ZDROJ PRÍJMU „PODNIKATEĽ – FYZICKÁ OSOBA“ a „SLOBODNÉ POVOLANIE“

  Klient so zdrojom príjmu podnikateľ – fyzická osoba a slobodné povolanie dokladá:

  • kópiu daňového priznania za minulé zúčtovacie obdobie (s pečiatkou o podaní na Daňovom úrade) alebo kópiu daňového priznania aj bez pečiatky, ak klient zároveň doložil Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, na ktorom je pečiatka Daňového úradu alebo samotné Potvrdenie o podaní daňového priznania potvrdené Daňovým úradom
  • dokumenty musia byť kompletné, t.j. vrátane príloh a aktuálne
  • do 1.4. musí klient predložiť daňové priznanie za predminulý kalendárny rok,
  • do 1.7. môže klient predložiť daňové priznanie za predminulé obdobie v prípade, že podáva daňové priznanie cez daňového poradcu. Okrem daňového priznania je klient povinný predložiť potvrdenie Daňového úradu o prijatí plnej moci daňového poradcu s overenými podpismi vždy s originálnou pečiatkou Daňového úradu, od 1.7. predkladá klient vždy daňové priznanie za minulé zúčtovacie obdobie,
  • daňové priznanie musí obsahovať originál pečiatku Daňového úradu o prijatí daňového priznania (na prednej strane v hornej polovici formulára),
  • je možné akceptovať aj daňové priznanie podané elektronickou formou: subjekt musí vždy dodať kópiu daňového priznania, ktorá nie je potvrdená finančným úradom a k tomu zodpovedajúcu tlač výsledku odoslania dokumentu s identifikátormi subjektu

   

  • v prípade, že klient podal daňové priznanie na pošte a nie je na ňom pečiatka daňového úradu, musí predložiť spolu s daňovým priznaním:
  • podací lístok zo Slovenskej pošty,
  • doklad o zaplatení dane zo Slovenskej pošty (ústrižok poštovej poukážky),
  • ďalej musíte skontrolovať dátumy podania priznania na Slovenskej pošte (dátum je uvedený na podacom lístku a musí zodpovedať dátumu, do ktorého musí byť priznanie odovzdané),
  • zaplatenú čiastku uvedenú na doklade o zaplatení dane zhodnú s čiastkou uvedenou v daňovom priznaní typ A na strane 4, na daňovom priznaní typ B na strane 9
  • stanovenie príjmu z podnikania na základe daňového priznania typ B: 1/12 čiastky uvedenej v riadku 72 mínus riadok 120
  • aktuálne vzory daňových priznaní sú k stiahnutiu na stránkach https://www.financnasprava.sk
  • ako alternatívny doklad k daňovému priznaniu akceptujeme aj Potvrdenie o výške daňovej povinnosti
   • formulár je k stiahnutiu na: https://www.homecredit.sk/klientska-zona/pozicky/hotovostna[1]pozicka/dokumenty-na-stiahnutie
   • potvrdenie musí byť potvrdené daňovým úradom

   

  • klient musí okrem daňového priznania/potvrdenia o podaní daňového priznania doložiť aj doklady preukazujúce príjem a aktivitu subjektu za posledné 3 mesiace:
   • 3 výpisy z bankového účtu s viditeľnými kreditnými transakciami od odoberateľov služieb/tovaru
   • 3 mesačné priznania k DPH v prípade mesačného platiteľa alebo priznanie k DPH za posledný štvrťrok
   • ďalšie možnosti: tržby vytlačené z elektronickej pokladne, peňažný denník, faktúry, príjmové doklady

   

  • výpis z bankového účtu ako alternatívny doklad o príjme pre podnikateľa/slobodné povolanie:
   • len pokiaľ podnikateľ nemohol podať daňové priznanie z dôvodu krátkej doby podnikania alebo termínu začiatku podnikania
   • výpis musí obsahovať identifikátory klienta: meno a priezvisko + číslo účtu, a ďalej obsahuje štandardné náležitosti ako transakcia, údaje o transakcii a obdobie, za ktoré sú transakcie realizované
   • jedná sa o kópiu papierového výpisu z bankového účtu, opis (kópiu) elektronického výpisu
   • výpisy pre účely dokladania príjmu podnikateľa musia byť kompletné za posledné 3 mesiace
   • započítateľný príjem: súčet kreditných transakcií z výpisu od odberateľov služieb /tovaru klienta za posledné 3 mesiace

  Spoločnosť Home Credit Slovakia si môže pri zdroji príjmu Slobodné povolanie v prípade nejasností vyžiadať dodatočné doklady ako je napr. doklad z príslušnej komory vykonávať profesiu.

  • ZDROJ PRÍJMU „DÔCHODCA“

  Ak nie je príjem uvedený na výpise z účtu, klient – dôchodca predkladá:

  • kópiu dôchodkového výmeru/výmeru výsluhového príspevku, prípadne oznámenie o zmene výšky vyplácaného dôchodku alebo potvrdenie o výplate dôchodku.

  Na dôchodkovom výmere skontrolujte:

  • meno, priezvisko klienta a adresu podľa OP (alebo u cudzincov podľa povolenia k pobytu),
  • dátum vystavenia dokladu – nesmie byť starší ako 2 roky,
  • doklad musí obsahovať pečiatku Sociálnej poisťovne

   

  • ZDROJ PRÍJMU „PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ“

  Ak nie je príjem uvedený na výpise z účtu, klient – pestúnska starostlivosť predkladá:

  • kópiu Rozhodnutia o priznaní odmeny pestúna/o priznaní príspevku náhradnému rodičovi:
  • rozhodnutie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • do príjmu pestúna nie je možné započítavať iné dávky pestúnskej starostlivosti, napr. príspevok na úhradu potrieb dieťaťa, príspevok pri prevzatí dieťaťa, príspevok na zakúpenie osobného motorového vozidla, príspevok pri ukončení pestúnskej starostlivosti

  Na doklade skontrolujte:

  • meno, priezvisko klienta a adresu podľa OP (alebo u cudzincov podľa povolenia k pobytu),
  • dátum vystavenia dokladu – nesmie byť starší ako 2 roky,
  • doklad musí obsahovať pečiatku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

   

  • ZDROJ PRÍJMU „OSOBNÝ ASISTENT“

  Klient so zdrojom príjmu osobný asistent dokladá:

  • zmluvu o poskytnutí pomoci
  • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace, na ktorých je identifikovateľný príjem